Bij NSSA is er sprake van een beleidsvormend bestuur. In deze bestuursvorm maakt het bestuur het beleid en laat dit door de ambtelijk secretaris uitvoeren.

Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, secretaris en penningmeester. De bedoeling is dat het bestuur een afspiegeling vormt van de operationele leden.

Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

De laatste keurt het jaarverslag en de jaarrekening goed en stelt deze vast.